top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

zuydavies logo

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUYDADVIES

 

Artikel 1: Zuydadvies
Zuydadvies is een handelsnaam met KvK nr. 70.18.72.82. Deze onderneming is opgericht naar Nederlands recht met als doelstelling de advisering en ondersteuning van de zakelijke- en particuliere markt in brede zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Zuydadvies met een Contractant, waarbij Zuydadvies hetzij offline hetzij online en al dan niet via de inschakeling van derden diensten levert c.a.zal leveren aan deze Contractant. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Zuydadvies nadrukkelijk van de hand gewezen.
Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Een Contractant die eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden van Zuydadvies heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met Zuydadvies aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.
3. Ingeval in het factuurbedrag kosten zijn begrepen van producten of diensten die door derden worden geleverd zullen de door deze derden te hanteren algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op de tussen Zuydadvies en de Contractant gesloten overeenkomst.

Artikel 3: Bemiddelingsovereenkomst
1. Een bemiddelingsovereenkomst met de Contractant komt slechts tot stand nadat Zuydadvies de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke, uitvoering door Zuydadvies.
2. Het aanmeldformulier van Zuydadvies met op de achterzijde de toepasselijke algemene voorwaarden wordt geacht de bemiddelingsovereenkomst juist en volledig weer te geven. Zuydadvies stelt de Contractant na ondertekening van het aanmeldformulier per ommegaand per e-mail op de hoogte van de energietarieven en algemene voorwaarden
van de gekozen energieleverancier. Het bepaalde in artikel 7 is hierop van toepassing.
3. Overeenkomsten met Zuydadvies worden te allen tijde gesloten onder voorbehoud van acceptatie door de energieleverancier. Ingeval de energieleverancier de acceptatie van de Contractant om haar moverende redenen weigert, kan Zuydadvies in overleg met de Contractant de Contractant aan een andere energieleverancier aanbieden, evenwel zonder dat zij de Contractant enige garantie omtrent acceptatie kan verstrekken.
4. Zuydadvies is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Zuydadvies overeenkomsten aan te gaan met de Contractant.
5. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Zuydadvies tot stand gebracht, binden Zuydadvies pas nadat Zuydadvies totuitvoering is overgegaan.
6. De Contractant zorgt ervoor dat alle gegevens die Zuydadvies nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van Zuydadvies. Zuydadvies is hiernaast te allen tijde bevoegd om bij (semi) overheids- dan wel particuliere instanties gegevensomtrent de Contractant op te vragen dan wel deze te verifiëren, ingeval zij van mening is dat zodanige gegevens c.q.verificatie nodig zijn/is voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst of om zich een juist beeld te kunnen vormen van de financiële positie van de Contractant. Indien Zuydadvies om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de Contractant niet zullen worden uitgevoerd, zal zij dit aan de Contractant berichten. De Contractant kan Zuydadvies daarvoor niet aansprakelijk stellen en Zuydadvies is nergens toe verplicht.
7. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de Contractant gebruik maakt van de dienstverlening van Zuydadvies.

Artikel 4: Volmacht
1. De Contractant verstrekt Zuydadvies via de ondertekening van het aanmeldformulier een doorlopende volmacht om namens haar: - leveringsovereenkomsten te sluiten met een in de Nederlandse markt opererende energieleverancier. Hieronder is be
grepen het op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst onderbrengen van de Contractant
bij een nieuwe/andere energieleverancier. 
Het bepaalde in artikel 7 is hierop van toepassing;
-de bestaande leveringsovereenkomst gesloten tussen de energieleverancier en de Contractant middels opzegging te beëindigen -alle voor haar dienstverlening noodzakelijke informatiegegevens op te vragen bij de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en meetbedrijven.
2. De door de Contractant aan Zuydadvies verstrekte volmacht is geldig tot wederopzegging. Contractuele
verplichtingen die Zuydadvies namens de Contractant is aangegaan voorafgaand aan de opzegging, blijven evenwel onverminderd van kracht.
3. Door het verstrekken van de volmacht aan Zuydadvies verklaart de wederpartij geen volmacht aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van diensten, gelijk(aardig) aan de door Zuydadvies geleverde diensten.
4. Wederpartij geeft met deze volmacht Zuydadvies toestemming om namens Contractant het C.A.R. en C.E.R. te raadplegen.

Artikel 5: Werkwijze
Zuydadvies streeft ernaar om de Contractant compleet te informeren, te adviseren en te ontzorgen op het vlak van energievraagstukken.

Artikel 6: Leveringsovereenkomst
1. De leveringsovereenkomst tussen de energieleverancier en de Contractant komt tot stand op het tijdstip en op dewijze zoals gesteld door de energieleverancier.
De energieleverancier kan specifieke voorwaarden verbinden aan de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De Contractant erkent dat Zuydadvies geen invloed heeft op deze voorwaarden dan wel meer in het algemeen op de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De werkzaamheden van Zuydadvies zijn derhalve te allen tijdeslechts te beschouwen als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverplichting.
2. Indien de Contractant een leveringsovereenkomst aangaat met een energieleverancier of hiertoe een
aanvraag doet wordt de Contractant geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van de desbetreffende energieleverancier.

Artikel 7. Annulering
1. Vanaf het moment van ondertekening van het aanmeldformulier is de Contractant die geen particulier
betreft gebonden aan de bemiddelingsovereenkomst. Betreft de Contractant een particulier, dan wordt hem
vanaf het moment van ondertekening van het aanmeldformulier een termijn van 14 dagen vergund om alsnog kosteloos af te zien van de gesloten bemiddelingsovereenkomst.
2. Ingeval de door de Contractant gekozen energieleverancier de acceptatie van de Contractant weigert en Zuydadvies om die reden een andere energieleverancier aan de Contractant voorstelt, heeft de Contractant die geen particulier betreft vanaf het moment van ontvangst van de e-mail van Zuydadvies in dit verband een termijn van 5 dagen om alsnog kosteloos af te zien van de gesloten bemiddelingsovereenkomst. Ingeval de Contractant een particulier betreft, behelst voormelde termijn 14 dagen.
3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde omtrent kosteloze annulering lijdt uitzondering ingeval de Contractant Zuydadvies verzoekt om een spoedaansluiting. In zodanig geval doet de Contractant afstand van recht tot kosteloze annulering en geldt het bepaalde in lid 4.
4. Na verloop van de annuleringstermijnen (voor zover van toepassing) genoemd in de leden 1 en 2 heeft Zuydadvies de Contractant bij de betreffende energieleverancier aangemeld.
5. De Contractant is ermee bekend dat ingeval van annulering van de bemiddelingsovereenkomst na het tijdstip waarop Zuydadvies de Contractant bij de energieeverancier heeft aangemeld, de leveringsovereenkomst met de leverancier als zodanig van kracht blijft. De annulering is derhalve enkel op de door de Contractant met Zuydadvies gesloten bemiddelingsovereenkomst van kracht en de in dit verband aan Zuydadvies verstrekte volmacht.
6. Een door de Contractant gewenste annulering van hetzij de bemiddelingsovereenkomst gesloten met Zuydadvies hetzij de leveringsovereenkomst gesloten met Zuydadvies hetzij de leveringsovereenkomst gesloten met de energieleverancier dient de Contractant te allen tijde uitsluitend te berichten aan Zuydadvies en aan de betreffende energieleverancier.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Zuydadvies heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval van faillissement van de Contractant, of surseance van betaling,schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Contractant.

Artikel 9. Klachten
1. Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst dient de Contractant uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan bij Zuydadvies schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan is Zuydadvies niet meer gehouden de klacht in behandeling te nemen en wordt de Contractant geacht de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst te hebben goedgekeurd. Zuydadvies hanteert een reactietijd van maximaal 5 werkdagen.
2. Zuydadvies is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de juistheden/of volledigheid van de
informatie zoals door de energieleveranciers verstrekt wordt. Meer bepaald is Zuydadvies niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar genoemde prijzen, nu zij daartoe afhankelijk is van de informatieverstrekking door de energieleveranciers. Hoewel Zuydadvies zich inspant om deze prijzen periodiek zo adequaat mogelijk op juistheid te controleren, draagt zij hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
3. De aansprakelijkheid van Zuydadvies op basis toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat
door de verzekeraar van Zuydadvies wordt uitgekeerd per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Ingeval geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Zuydadvies, met een maximum van € 500,- (Incl. Btw) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zuydadvies of degenen die door haar zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
5. Zuydadvies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan Contractant, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
6. De Contractant dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na ontstaan of bekend worden daarvan] schriftelijk bij Zuydadvies te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de Contractant gemeld wordt komt niet voor vergoeding in aanmerking. De mogelijkheid het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de contractant jegens Zuydadvies ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de Contractant op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.
7. De Contractant vrijwaart Zuydadvies nadrukkelijk van iedere mogelijke aansprakelijkstelling door derden, waaronder energieleveranciers dan wel netbeheerders, als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Contractant in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eerste verzoek van Zuydadvies zal de Contractant de eventueel door Zuydadvies geleden schade gevolg hiervan integraal aan haar vergoeden.
8. De Contractant vrijwaart Zuydadvies meer bepaald tegen alle aanspraken van derden, waaronder Energieleveranciers en netbeheerders, die voortvloeien uit: -de keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens de Contractant zijn vastgelegd;
-schade als gevolg van door de huidige energieleverancier geclaimde boetes als gevolg van de opzegging van de leveringsovereenkomst met de huidige energieleverancier.

9. Indien de Contractant een klacht bij Zuydadvies heeft gedeponeerd, zal Zuydadvies hier binnen 14 dagen op reageren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De Contractant erkent dat Zuydadvies in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt
als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de Contractant. De door de Contractant aan Zuydadvies verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het bemiddelen bij de totstandkoming van de leveringsovereenkomst en namens de Contractant tot stand doen komen daarvan. Zuydadvies is als zodanig geen partij bij de leveringsovereenkomst. Dientengevolge draagt Zuydadvies geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de leveringsovereenkomst door de energieleverancier en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. Zuydadvies aanvaardt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11. Overmacht
Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft Zuydadvies te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de Contractant gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij te dien zake tot enige schadevergoeding jegens de Contractant verplicht is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

Artikel 12. Vergoeding
Zuydadvies berekent aan de Contractant geen vergoeding voor haar dienstverlening. Bij het aangaan van een leveringsovereenkomst voldoet de Contractant aan de energieleverancier de (abonnements)kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de leveringsovereenkomst.

Artikel 13. Geheimhouding
De Contractant zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met Zuydadvies gesloten bemiddelingsovereenkomst, evenals overige bedrijfsinformatie van Zuydadvies, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuydadvies.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens die de Contractant aan Zuydadvies verstrekt zullen door Zuydadvies enkel gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen.
2. Met het oog op de totstandkoming en uitvoering van de leveringsovereenkomst geeft de Contractant Zuydadvies toestemming om haar persoonsgegevens aan de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en meetbedrijven te verstrekken. Hiernaast is het Zuydadvies toegestaan om deze persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor marktonderzoek.
3. Zuydadvies zal de ontvangen persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15. Rechts- en formkeuze
1. Aangezien Zuydadvies gevestigd is aan de Wilhelminasingel 127, 6221 BJ te Maastricht, zullen alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten, uitsluitend worden beslecht door de rechtbank die op basis van de vestigingsplaats van Zuydadvies bevoegd is.
2. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die
daaruit voortvloeien,is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing.

Meer weten? Neem contact met ons op.

We zijn er om u te ontzorgen. Bel, stuur een e-mail of kijk op facebook.

bottom of page